GEMEENTELIJKE AFDELING
 
LOCHRISTI
 
BEERVELDE
 
ZAFFELARE
 
ZEVENEKEN
 
 

>FICHE-ECOLOGIE EN VARIA

TERUG

FICHE X

FICHE Y

ACV-GENT-EEKLO

 

 

 

welke vragen werden gesteld en hoe beantwoord?

Ecologie:

Behoud Bonnebos Zeveneken. Welke stappen onderneemt het gemeentebestuur in dit dossier?
Er werden een 800-tal bezwaarschriften ingediend tegen de verkaveling met verwijdering van het Bonnebos. Hiervan waren er 50% van binnen de gemeente. AROHM gaf ongunstig advies voor het verdwijnen van de bos. Zo ook de Gecoro. De brandweer stelde: voorwaardelijk gunstig en de Polder&Moervaart adviseerden gunstig op voorwaarde dat overwelving van de grachten geen problemen zullen opleveren. De gemeente zal dus moeten beslissen. Een voorstel dat voorligt binnen de gemeente is de verkavelaar te vragen om zijn verkavelingsaanvraag uit te stellen en te integreren in een grotere verkavelingsaanvraag. De gemeente kan misschien nog later beslissen het bos al dan niet aan te kopen. (De Pauw Filip en Yves Deswaene)

Er is sprake van een tuinbouwmuseum in Lochristi? Kun je ons de stand van zaken meedelen?
Sierteeltmuseum : de VZW werd opgericht. De patrimoniumbeslissing om de pastorij (Zaffelare) te renoveren en ook deels te voorzien voor het sierteeltmuseum werd op gang gebracht. Dit project zal voor 80% gesubsidieerd kunnen worden. (Hervé Stevens)

Wat zal er gebeuren met de lege schoolgebouwen te Zeveneken nadat deze voor een aantal maanden verhuurd werden aan VZW Basisonderwijs? Kunnen de verenigingen hierin dan terecht zoals gevraagd door verschillende verenigingen
Voor wat het totale patrimoniumpakket betreft, bestaat er een volledige consensus binnen de meerderheid. Zo zal de school te Zeveneken in tweede instantie in bruikleen gegeven worden aan de verenigingen. In aanvangsfase wordt ze wel nog drie maanden verhuurd aan CVL (volwasseneneducatie). Daarna kunnen de jeugdverenigingen van Zeveneken (ook Groot-Lochristi?) er terecht. Ook de andere verenigingen kunnen er terecht, maar dan wel in de turnzaal. (Hilaire Schoonjans)

We kregen nogal een zeer verbolgen vraag vanwege de woordvoerder van het comité uit de Hellestraat. Het gaat hem zoals je wellicht weet over de heraanleg van de straat in kasseien nadat er rioleringen gestoken worden. Zij hebben hier blijkbaar een enquête gevoerd onder de bewoners die ook afgegeven werd aan het gemeentebestuur. Voor het steken van de rioleringen zijn ze wel tevreden, de weigering echter van heraanleg in kasseien met als reden "te duur" schoot hen blijkbaar in het verkeerde keelgat. De woordvoerder schiet dan ook nogal met scherp en dan vooral naar de VLD. We hebben zeer zeker begrip voor hun standpunt en ideeën, maar vinden dat hij het nogal "cru" verwoordt. De manier waarop men dit doet, draagt niet onmiddellijk ons goedkeuren weg en willen hierbij dus stellen dat het uitsluitend om hun woorden gaat. Daarom lezen we letterlijk hun kritiek voor, met de nadruk dat dit hun woorden zijn. "Is het gemeentebestuur (vooral VLD) enkel gevoelig voor geldzaken? Wil zij kost wat kost, een schitterende balans voorleggen op het einde van de legislatuur? Is zij daavoor bereid de verlangens van de burger te negeren? Is zij daarvoor bereid het landelijke karakter van onze gemeente (zelf onderschreven in haar verkiezingsprogramma) te verloochenen? Is dit de nieuwe politieke cultuur die ze voorstaat? Is dat wat zij verstaat onder "de partij van de burger"? Wel ik ben van mening dat de VLD nieuwe wijn in oude zakken is en dat de burger zich vergist heeft de laatste verkiezingen.
Burgemeester Yves Deswaene vraagt Albert van Nieuwerburgh om dit toe te lichten ook al is het de VLD die min of meer aangevallen wordt in deze vraag. De Hellestraat is een doodlopende straat en wordt niet verbreed. Er werd gekozen voor asfalt omdat dit het comfort van de fietsers (maar ook skeelerende kinderen) tengoede komt. Bovendien was het heraanleggen in kasseien inderdaad een heel stuk duurder en is het vandaag zeer moeilijk om nog kasseileggers te vinden. Deze stiel is omzeggens uitgestorven. Voor wat betreft de doorlaatbaarheid: indien de kasseien heraangelegd zouden worden, gebeurt dit de dag van vandaag in stabilisé. Stabilisé is tenslotte ook minder doordringbaar voor water.

Zoals gezegd vinden we ons wel in de kritiek, niet in de manier waarop deze verwoord wordt. Toch hebben we de indruk dat het maatschappelijk middenveld regelmatig genegeerd wordt. Misschien zijn we een beetje fanatiek waardoor onze achterdocht ten onrechte is maar soms kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat het middenveld, en zeker in het geval dat het om de christelijke zuil gaat, genegeerd wordt. Ook in die optiek zien we toch wel een beetje de weigering van de fietsstalling, het langdurig uitblijven van onze bouwvergunning voor het zaaltje waarin we nu zitten, het niet raadplegen van de sociale partners in verband met de wijziging van de inrichting van de stempelcontrole….. Wat gebeurt er met de ophaling van het papier door KGB-KWB ..)
Voor wat betreft het ontzien van het middenveld, en dan vooral de christelijke verenigingen, wordt er niet echt een diepgaand antwoord gegeven. Wel stelt Filip De Pauw dat hij het departement bouwaanvragen onder zijn bevoegdheid heeft, en dat er nooit een haar op zijn hoofd zou aan denken om bouwaanvragen omwille van ideologische redenen te laten aanslepen. Dus ook voor wat betreft de aanvraag van het zaaltje van het ACV ook niet. Hilaire Schoonjans stelt dat een samenloop van omstandigheden aan de basis lag dat verschillende aanvragen (niet enkel deze van het ACV) lang aansleepten. Zo ook de onderbemanning van de dienst bouwvergunningen.