>GEM.AFDELING

ARCHIEF

ACV-GENT-EEKLO

KERSTMARKTEN

BUSVERBINDING ZAFFELARE - lOCHRISTI

SNEUKELTOERS

TITAILROCK ENKELE SFEERBEELDEN

NIEUWJAARSRECEPTIES

OPENINGSUREN VAN DIENSTENSENTRA

stress- en burn-out alsook depressie

Sneukeltour 24-4-2016

*** SWT op 9juni 2016
NU ACTUEEL NIEUWS 2018


Overdreven euforie gemeentebestuur Lochristi bij cijfers afvalreductie

klik hier voor het document

ACV vraagt recht van antwwoord


Nieuwjaarsgesprekken 2010

klik hier voor meer foto's

ACV-Groot-Lochristi ontvangt Schepen De Pauw op hun Nieuwjaarsbijeenkomst dd. 22/01/2010

In de loop van januari is het de gewoonte dat de bestuursleden van de afdelingen Zaffelare, Beervelde, Zeveneken en Lochristi gemeentelijk samenkomen en hierbij hun echtgenotes/echtgenoten uitnodigen. Zo zien de wederhelften eens waar men het in de besturen over heeft. Uiteraard worden ze vergast op een hapje en een drankje.

Telkens probeert de gemeentelijke afdeling iemand van het schepencollege te strikken die op deze Nieuwjaarsbijeenkomst als gastspreker optreedt over een bepaalde thematiek. De bedoeling is om zich als ACV te informeren en te kijken waar er verbeteringen kunnen aangebracht worden tengoede komt van de werknemers in Lochristi. Pas indien goed geïnformeerd kan het gemeentelijk ACV standpunten innemen en overbrengen naar het gemeentebeleid. Zo waren ze in 2007-2008 actief rond het tewerkstellingsbeleid, in 2009 rond verkeersveiligheid.

Ditmaal gaf schepen De Pauw uitleg over de gemeentefinanciën en de gemeentelijke fiscaliteit. De gemeentelijke afdeling hoopt een aantal adviezen te kunnen geven die de gemeente fiscaal vriendelijker maakt tegenover werknemers en creatie van werkgelegenheid. Hiervoor zullen ze eerst het dossier bestuderen.
Wie deze problematieken interessant vindt kan steeds aansluiten bij één van de lokale besturen. Dit kan door een seintje te geven per telefoon (09/326.86.80) of per mail (n.teirlynck@acv-csc.be). Hieronder vind je enkele sfeerbeelden van de Nieuwjaarsbijeenkomst

 


Sneukeltour 2010
Klik hier voor fotoalbum I
Klik hier voor fotoalbum II

Aanpassing retributiereglement containerpark nodig?


Geachte bezoeker van onze website,
Onderaan vind je een pamflet waar we al enkele redenen aangeven waarom we denken dat de gemiddelde inwoner van Lochristi niet 100% tevreden is met het nieuwe retributiereglement. We baseerden ons hiervoor op een enquête die we afnamen bij 381 gebruikers van het containerpark. Je vindt er ook een door ons aangebracht alternatief voorstel. We hopen dat jullie ons voorstel willen steunen en de petitie voor een eventueel burgerinitiatief willen ondertekenen.
Toch willen we onze argumenten die we op het pamflet, in het kort uit de doeken deden op onze website iets uitdiepen.
Als ACV hebben we verschillende drijfveren om tot ons geformuleerd voorstel te komen.

 1. Als het op fiscaliteit aankomt zijn we van oordeel dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Een retributiereglement kan je beschouwen als een indirecte belasting voor gebruik van gemeentelijke diensten. Dat hier enige verantwoordelijkheid gedragen wordt van gebruikers om ook de afvalberg te helpen indijken, kunnen we inkomen…. maar toch moet er ook hier rekening gehouden worden met “sociale correcties”.  Een arm gezin zal niet perse een grotere vervuiler zijn dan een rijk gezin. Toch zullen zij het retributiereglement het hardst voelen in hun beugel. Het percentage dat zij zullen betalen aan retributie ten opzichte van hun inkomen, zal heel wat groter zijn dan bij meer begoeden. Bovendien zijn het meestal zij die zaken tweedehands kopen waarbij de recupelbijdrage niet speelt. Ze zullen met hun oude frigo’s, TV’s en andere zaken noodzakelijkerwijze terechtkomen op het containerpark. Wie zich een nieuw toestel kan veroorloven kan het oude toestel bij de leverancier achterlaten. Vandaar dat we als ACV gevonden zij om ook inzake het aanvaarden en verwerken van geselecteerd afval, de grootste bijdrage moet komen uit de gemeentebelastingen afkomstig uit de personenbelasting. Voor Lochristi is dit 6,9% op het totaal aantal te betalen personenbelastingen. Iedereen betaalt op die manier een evenredig deel ten opzichte van zijn inkomen voor het gebruik van gemeentelijke diensten
 2. Afvalverwerking kost geld… inderdaad. Maar afvalverwerking brengt ook heel wat op. Sommige fracties moeten gestort of verbrand worden of moeten een dure behandeling ondergaan alvorens opnieuw te kunnen gebruikt worden, de parkwachters moeten betaald worden maar…:
  1. Papier, groenafval, ijzer, koper, zijn producten die men als intercommunale kan verkopen en dus geld opbrengen.
  2. Vele intercommunales hebben verbrandingsovens. Verbrandingsovens maken grote winsten. Afvalverwerking is immers big business. De gemeente zal enerzijds betalen om zijn brandbaar afval te laten verbranden maar deelt mee in de winsten van de intercommunales
  3. Er zijn zware subsidies van Vlaanderen om het uitbaten van een gemeentelijk recyclagepark, draaglijk te maken.
  4. “Afvalbedrijven” op een gemeente betalen ook gemeentebelastingen op hun winsten 
 3. Belgen zijn “Top-recycleerders”. Na jarenlang doorgevoerd sensibiliserend beleid behoren we onder de best selecterenden uit Europa. Dit werd ondermeer gestimuleerd door het gratis ter beschikking tellen van het containerpark. Selecteren betekent minder restafval. Betekent minder kosten want de andere fracties kunnen hergebruikt worden. De inwoners van Lochristi doen reeds een grote inspanning door alles te selecteren, het afval bovendien zelf te vervoeren naar het containerpark. Als bijkomende inspanning vraagt men nu dat men er bovendien voor betaalt. Dit laat ook vermoeden dat mensen hun hoofd zullen laten hangen inzake selecteren. Dat ze al vlugger één en ander in de grijze container zullen droppen omdat ze hiervoor sowieso al moeten betalen. Bovendien kan men er niet onder uit dat sluikstorten hierdoor ook zou kunnen toenemen. Vorig jaar lieten we ons als ACV informeren door verschillende gemeenten omtrent hun fiscaal beleid en de gemeentelijke diensten. Hier stootten we tot ons genoegen toch wel op een aantal gemeenten die vinden dat het stimuleren van selecteren niet samengaat met een retributie. Zij verzwaarden de belasting op restafval (huisvuilzakken en ledigen containers) maar lieten de containerparken gratis. Dat lijkt ons een correctere visie. Beloon de “goede” en straf “de slechte”. Vele gemeenten doen echter de omgekeerde beweging. Wij vrezen een beetje dat deze meer gebaseerd is op het feit dat men geen Vlaamse subsidies wil mislopen dan wel op het feit dat men aan een correct “ecologisch” afvalbeleid wil voeren .
 4. We zijn in het ongewisse op welke cijfers het gemeentebestuur de “gratis 500 kg” stoelde. Wij vermoeden dat dit gebeurd is op basis van het aantal kg binnengebracht afval in het containerpark in de voorgaande jaren. Dat men dit deelde door het aantal gezinnen in Lochristi. Indien dit zo is, geeft dit een vertekend beeld. Men moet het totaal aantal kilo delen door het aantal gebruikers om te weten te komen hoeveel afval een gemiddelde gebruiker binnenbrengt. Mogelijks geeft dit een veel groter cijfer dan 500 kg.
 5. In het huidig retributiereglement rekent men het tarief aan van de duurste fractie die men mee heeft indien men verschillende fracties mee heeft naar het containerpark. Om een eerlijke rekening te krijgen zou men als inwoner in principe elke fractie apart naar het containerpark moeten brengen. Het retributiereglement zoals het nu voorligt, moedigt dit eigenlijk aan. Doet dat geen afbraak van een belangrijke doelstelling van een recyclagepark namelijk een betere ecologie? Wat met de uitstoot van de wagens die nu verschillende keren heen en weer moeten rijden?
 6. Er wordt niet gedifferentieerd tussen grote en kleine gezinnen.
  1. Een groot gezin heeft maar evenveel gratis kilo’s als een klein gezin. Vandaag wordt alles wat je koopt dubbel en dik verpakt. Een groot gezin doet heel wat meer aankopen en heeft dus ook meer verpakkingsmateriaal naar het containerpark te brengen dan een kleiner gezin. Een groot gezin zal ook meer afgedankte toestellen hebben. Ze zullen ook al vlugger een aanpassing aan hun huis moeten doen (bvb bij uitbreiding). Vijfhonderd kilo zal dan ook niet volstaan, aangezien zij ook groen- en ander recycleerbaar afval hebben. Zij hebben nood aan een systeem waarbij men meer afval kan binnenbrengen dan 500 kg. Opteren voor 15 beurten, biedt hen deze oplossing op voorwaarde dat men het afval een beetje opspaart en dus meer dan 33,33 kg per beurt meenemen. Indien ze wel toekomen met 500 kg, des te beter.
  2. Een gezin die weinig vervoersmogelijkheden heeft en bijgevolg meerdere malen moet rijden omdat ze bvb geen aanhangwagen hebben, een kleine autokoffer… enz, zal mogelijks niet genoeg hebben aan 15 beurten maar wel aan 500 kg (of in ons voorstel 600 kg). Vandaar dat ons voorstel van de automatisch meest voordelige keuze, hieraan tegemoet komt
 7. We zijn er fier op dat onze gemeente dankzij vele inspanningen, de titel van de groene bloemengemeente draagt. We vonden het dan ook een fijn idee dat de gemeente een prijs voor de mooiste voortuin in het leven riep. Dat is een heel mooie stimulatie om inwoners te betrekken bij hun beleidsdoelstelling. Een mooie voortuin echter vraagt heel wat inspanningen. Er zal regelmatig moeten gesnoeid worden, het gras zal regelmatig moeten afgedaan worden. Tweewekelijkse ophaling van de groene container volstaat voor vele inwoners niet om hun groenafval kwijt te raken. Niet iedereen heeft bovendien de mogelijkheid om te composteren. Hiervoor moet je plaats hebben en er eveneens voor zorgen dat je buren noch zicht- of geurhinder hebben van je goede bedoelingen als composteerder.

Kilk hier om de petitielijst burgerinitiatief af te printen en in te vullen

Zie hier de resultaten van onze eigen enquête

Retributiereglement containerpark een stap verder

Hier hebben we alle info betreffende het retributiereglement
Druk op de tekst voor meer uitleg

 

Publicatie artikel over ACV in Info-Lochristi editie mei 2011 Recht van antwoord

Wederwoord in info-lochristi

ACV Beervelde informeert over huisvesting

Je bent jong, net aan het werk en wil een huis kopen of bouwen al dan niet via sociale huisvesting... maar hoe vind je de weg in dat kluwen?
Een huis kopen is niks voor jou, je bent op zoek naar een betaalbare huurwoning... maar hoe vind je de weg in dat kluwen?
Energiebesparende middelen evolueren zeer snel. Wat vandaag up-to-date is, kan morgen achterhaald zijn. Hou hier rekening mee bij de aanvang van de bouwwerken …  maar hoe vind je de weg in dat kluwen?
Je hebt al een woning, maar wil investeren om energiekosten te besparen... maar hoe vind je de weg in dat kluwen?
Je bent al een aantal jaar aan het werk, je huis is bijna afbetaald, maar je dak is aan vernieuwing toe. Je zoekt financiering... maar hoe vind je de weg in dat kluwen?
Zoals je ziet: vragen in overvloed!

ACV Beervelde helpt om dit kluwen te ontwarren. Daarom organiseert ze een infoavond op donderdag 07 juni 2012 in café Bonte Koe, Beervelde-dorp 58 om 20 uur.
Doelpubliek: al wie met bovenstaande - en huisvestingsvragen zit: jong en oud, huurder, (kandidaat) koper of - bouwheer, energie- of milieubewust publiek.

Gastsprekers:  Steve Van Damme, directeur van de sociale huisvestingsmaatschappij Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen en Johan Desmedt van VDK Spaarbank.

ACV-verwachtingen t.o.v. gemeentebestuur Lochristi
Legislatuur 2013-2018
klik hier
adobe
klik hier
adobe
Volledige versie van het memorandum van ACV-Groot-Lochristi
 
GEMEENTELIJKE AFDELING
 
LOCHRISTI
 
BEERVELDE
 
ZAFFELARE
 
ZEVENEKEN