GEMEENTELIJKE AFDELING
 
LOCHRISTI
 
BEERVELDE
 
ZAFFELARE
 
ZEVENEKEN
 
 

>FICHE-RUIMTELIJKE ORDENING

TERUG

ACV-GENT-EEKLO

 

Welke vragen werden gesteld en hoe beantwoord?

Wat met de nieuwe dorpsinrichting te Zaffelare? Zal deze doorgaan zoals het op papier stond ter gelegenheid van de hoorzitting of wordt het plan nog aangepast aan de wensen die tot uiting kwam na de hoorzitting. Welke is de timing?

Het ontwerp dat besproken werd tijdens de hoorzitting was een voorontwerp. Of men rekening zal houden met de wensen van aanwezigen: ja en neen. Probleem op de hoorzitting was dat er geen eensluidende maar eerder tegengestelde visies geformuleerd werden. Een studiebureau bekijkt vanaf 12/2002, de opmerkingen en zal rekening houden met de volgens hen meest relevante opmerkingen. Op die manier zal er in ieder geval rekening gehouden worden met een deel van de opmerkingen. Het gemeentebestuur zal de belofte van de burgemeester nakomen om indien het nieuw ontwerp klaar is, opnieuw naar de bevolking te gaan. (Filip De Pauw, VLD)

Afbakening Grootstedelijk gebied:
Hoe zit het met de afbakening van het Grootstedelijk gebied? Indien de Vlaamse Regering beslist dat Lochristi wordt opgenomen, dan liggen de grenzen reeds vast. Uit reacties in de pers door het gemeentebestuur blijkt dat ze niet willen opgenomen worden. Welke stappen onderneemt de gemeente naar de Vlaamse Regering. Hoe zullen zij het lobbywerk van Gent om toch opgenomen te worden, counteren. Wat met de deelgemeenten. Zullen zij gevolgen kennen indien Lochristi opgenomen wordt in het Grootstedelijk gebied?

Antwoord college: Verschillende gemeentes reageerden tegen de voorwaarden onder de welke ze zouden kunnen opgenomen worden in het grootstedelijke gebied. Als de Vlaamse Regering geen rekening houdt met de verschillende gevaren geformuleerd door deze verschillende gemeenten (die gezamenlijk toch ook een groot bevolkingsaantal hebben), dan kan men nog moeilijk spreken van een democratie. Bovendien gaf ook de provincieraad een negatief advies. (Filip De Pauw VLD)

Met sommige zaken ging Lochristi wel akkoord zoals bvb uitbreiding land- en tuinbouwbedrijven. (Hervé Stevens) Een njet gaf ze op request voor de KMO-zone ter hoogte van de oprit R4, voor wat betreft de tramlijn en voor de verder verstedelijking.

De tram?Komt er nu werkelijk een tramlijn naar Lochristi? Waaraan hebben we dit gedrocht en de kosten hieraan verbonden te danken. Is een aparte busbedding geen oplossing?. Hoe ver staat dit alles
Wat plannen jullie op "Het oude vliegveld", de gronden van de huidige zandwinning, indien jullie toch niet opgenomen worden in het Grootstedelijk Gebied. De ACV-besturen zagen hier graag een recreatiezone komen.(Bos met wandelpaden). Een nieuwe vergunning voor zandwinning zien zijn niet onmiddellijk zitten omdat dit heel wat hinder veroorzaakt voor de omwonenden.

Voor wat betreft de zandwinning kan er gezegd worden dat er nog een vergunning toegekend is door AWZ Bovenschelde voor 3 jaar voor het westelijk en oostelijk gedeelte. Hier had de gemeente ook gedacht aan recreatiebos maar ook aan de land- en tuinbouw, en deze mogelijkheden worden opgenomen in de studie die heden lopend is over de nabestemming. De hinder zal voorlopig in ieder geval verminderd worden voor de mensen van de Hijftestraat en Veldstraat omdat er slechts één centrale ingang meer wordt voorzien. Deze bevindt zich in de Drieselstraat. (Hilaire Schoonjans)

De bus: (openbaar vervoer)
a) Elke morgen (op het spitsuur) overvolle bussen richting Gent. Kan er via bemiddeling door de gemeente er niet voor gezorgd worden dat er een extra bus (ofwel grotere bussen) ingelegd wordt? Een busje meer inleggen kan misschien een trammetje uitsparen). ’s Avonds laat daarentegen rijden er grote bijna lege bussen. Hier kan men misschien besparen door kleinere bussen in te leggen.

Antwoord college: Er werd in het verleden reeds vele malen naar de Lijn geschreven. Voor de overvolle bussen kwam er nog steeds geen oplossing

b) De deelgemeentes zijn niet zo goed bedeeld qua openbaar vervoer. Zo zou er bijvoorbeeld zeker een verbinding Zaffelare-Lochristi moeten komen. Zeker tijdens de spitsuren zodanig dat onze werknemers en scholieren tot op Lochristi geraken. (Decreet basismobiliteit? Mits meer-investering door de gemeente, moet dit lukken). Idem voor een bushalte in Hijfte.

De Lijn zegt dat de verbinding tussen de deelgemeentes tot stand zal gebracht worden volgens de planning die voorzien is ter uitvoering van het Decreet Basismobiliteit. Dit zal in 2005 zijn. Gemeente zegt dat ze toch nog zullen proberen dit vroeger op te lossen bij het opstellen en realiseren van het mobilteitsplan. (Yves Deswaene burgemeester)

c) Politieke druk van Lochristi mogelijk om de treinstations te heropenen (= ook een alternatief voor de tram). Wat kan het beleid van Lochristi hieromtrent doen bewegen. Zou het goed zijn dat ook wij als vakbond ons richten naar de Lijn (als ondersteuning van het gemeentebestuur?) alsook naar de NMBS (of rechtstreeks naar de Federale Minister van vervoer)

De NMBS en De Lijn werden aangezocht deel te nemen aan de beraadslaging tot het opstellen van het mobiliteitsplan. De NMBS zegde ondertussen reeds toe mee te helpen aan het tot stand komen van dit gemeentelijk mobiliteitsplan. (Yves De Swaene)

 

Parkeergelegenheid

a) De betonnen paaltjes op de parkings in het centrum kunnen moordend zijn voor de voertuigen. Gezien zij zo laag zijn, kan je ze soms moeilijk inschatten in de achteruitkijk- en zijspiegels ‡ waarom geen hogere houten paaltjes of lage drempels zoals langs de overkant van Dorp-West en Dorp Oost? We vermoeden dat dit een provinciale aangelegenheid is? Opnieuw onze vraag of de gemeente niet kan bemiddelen? Moeten we zelf als vakbond contact opnemen met de provinciale overheid?

Het Vlaams Gewest heeft voorgesteld het aantal "op- en afritten" van de parkings die aansluiten op Dorp-West en Dorp-Oost te verminderen en af te sluiten met hogere houten paaltjes. De andere betonnen paaltjes kunnen dan ook vervangen worden door houten paaltjes. (Albert Van Nieuwerburgh) Volgens Hervé Stevens is het college er nog niet uit of ze dit wel wil. Hier zijn tegenstrijdige visies. De middenstand is immers niet echt te vinden dat het aantal aansluitingen zou verminderd worden.

b) We stellen vast dat bij "evenementen en andere aangelegenheden", de parkeerregels met de voeten getreden worden. Zo zijn in de Persijzerstraat de fietspaden en zelfs soms de voetpaden bezet door ge parkeerde auto’s wanneer er gevoetbald wordt. Kunnen hier geen oplossingen voorzien worden? Uiteraard moeten de mensen ook wat discipline aan de dag leggen, maar soms hebben zij een duwtje in de rug nodig. Sensibiliserende controles? Dezelfde vraag hebben we voor het Feestpaleis van Beervelde.

Voor wat betreft de parkeerproblemen bij evenementen zal het gemeentebestuur inderdaad optreden. Voor wat betreft de parking aan het feestpaleis zou men tot de volgende oplossing kunnen komen (na gesprekken tussen de uitbater en de gemeente): de oprit van de parking komt langs de Beerveldse baan, de afrit komt langs de Toleindestraat. (Hilaire Schoonjans en Yves Deswaene)

Snelheid

a) Over het grondgebied van Lochristi moeten wij vaststellen dat wat snelheid betreft er een loopje genomen wordt met de verkeerveiligheid. Daarom vragen wij: Hoekstraat: 70km/uur en controle, Voordestraat: controle! ,….. In de Rivierstraat daarentegen lijkt 50 toch te weinig, waarom hier ook geen 70 zoals in de Hoekskenstraat, in de Kerkstraat ter hoogte van de bocht aan de Oude Veldstraat staat dan weer een bord van 70, een snelheid dat absoluut betekent dat je de bocht uitgaat …

Men is bezig met het werken aan een uniforme regeling. Men zou niet meestappen in het verhaal van overal 50km/uur. Men zou de 70 km aanhouden behalve in de dorpskernen. Men hoopt dat men niet teruggefloten wordt door het Vlaams Gewest. (Hilaire Schoonjans & Yves Deswaene)
In de Pauwstraat voorziet men verkeersremmende elementen zoals asverschuivingen en verkeersdrempels (Albert Van Nieuwenburgh). Ondertussen (18/02/2003) zou reeds een proefopstelling gebeurd zijn.
Men doet nu reeds heel wat meer controle dan vroeger. Overal over het hele gebied dagdagelijkse controle organiseren is onbetaalbaar.